Biblioteca virtuală a românilor din Ungaria   


 

iblioteca virtuală a românilor din Ungaria” este un proiect conceput pentru a fi o punte de interacţiune cu comunitatea românească din Ungaria, dar în acelaşi timp şi un model de comunicare şi o sursă foarte importantă de informaţii autentice.

Biblioteca virtuală conţine date despre istoria, cultura, limba, realităţile şi actualităţile românilor din Ungaria.

Datorită acestei biblioteci digitale, publicul larg va avea acces la o gamă variată de informaţii referitoare la comunităţile locale româneşti din Ungaria într-un singur loc (articole, monografii, publicaţii locale, cărţi, baze de date, etc).

Proiectul nostru îşi propune să realizeze o strategie prin care să promoveze importanţa păstrării limbii române, a tradiţiilor româneşti prin intermediul şi cu ajutorul produselor culturale, publicaţiilor şi mass-media.

De asemenea ne propunem:

 • Realizarea unei baze de date care să cuprindă cele mai importante publicaţii (în diverse formate) şi articolele referitoare la românii din Ungaria, pentru a simplifica orice fel de cercetare sau identificare a informațiilor care se referă la diverse subiecte.
 • Formarea unei platforme de informare continuă şi interactivă care să adune toate datele şi informațiile actuale, concrete şi relevante cu privire la românii din Ungaria.
 • Realizarea unei baze de date care să cuprindă toate instituțiile şi organizațiile reprezentative pentru românii din Ungaria, oferind astfel posibilitatea de a descoperi, cunoaște şi contacta liderii comunităţii.
 • Promovarea responsabilităţii şi a performanţei în domeniul culturii şi cercetării ştiinţifice.
 • Promovarea valorilor, principiilor şi tradiţiilor românilor din Ungaria.
 • Susţinerea şi încurajarea cercetărilor şi studiilor despre românii din Ungaria.

Proiectul „Biblioteca virtuală a românilor din Ungaria” este realizat şi îngrijit de Editura de Presă şi Carte Românească „NOI” din Jula şi de Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria


 

A magyarországi románok virtuális könyvtára


 

A „Magyarországi románok virtuális könyvtára” című projekt célja egy új kapcsolódási pont kialakítása a magyarországi román közösséggel, ugyanakkor ez egy új kommunikációs modell és egy fontos és hiteles információforrás is minden érdeklődő számára.
A virtuális könyvtár a magyarországi románok történetéről, kultúrájáról, nyelvéről és aktualitásairól szóló adatokat, információkat tartalmaz.

E digitális könyvtárnak köszönhetően minden, a téma iránt érdeklődő személy, egy helyen férhet hozzá a magyarországi román helyi közösségekkel kapcsolatos információk széles skálájához (cikkek, monográfiák, helyi kiadványok, könyvek, adatbázisok stb.).

Projektünk célja egy olyan stratégia megvalósítása, amely elősegíti a román nyelv, a román nemzetiségi hagyományok megőrzését a kulturális termékek, kiadványok és a média segítségével.

További céljaink:

 • A magyarországi románokról szóló legfontosabb publikációkat (különféle formátumban) és cikkeket tartalmazó adatbázis létrehozása a különféle témákhoz kapcsolódó bármilyen kutatás vagy információ azonosításának egyszerűsítése érdekében.
 • Folyamatos és interaktív információs platform létrehozása, amely összegyűjti az összes aktuális, konkrét és releváns adatot és információt a magyarországi románokról.
 • Egy olyan adatbázis létrehozása, amely magában foglalja az összes magyarországi román intézményt és szervezetet, ezáltal lehetőséget kínálva a közösségi vezetők felfedezésére, megismerésére és a kapcsolatok felvételére.
 • A felelősség és a teljesítmény előmozdítása a kultúra és a tudományos kutatás területén.
 • A magyarországi románok értékeinek, alapelveinek és hagyományainak népszerűsítése.
 • A magyarországi románokkal kapcsolatos kutatások és tanulmányok támogatása és ösztönzése.

A „Magyarországi románok virtuális könyvtára” elnevezésű projektet a gyulai „NOI” Román Lap- és Könyvkiadó, valamint a Magyarországi Románok Kulturális Szövetsége hozta létre és gondozza.


 

The virtual library of Romanians in Hungary

Jövőt terveztünk a közösséggel


 

The “Virtual Library of Romanians in Hungary” is a project designed to be a bridge of interaction with the Romanian community in Hungary, but also a model of communication and a very important source of authentic information.

The virtual library contains data about the history, culture, language, realities and current affairs of Romanians in Hungary.

Thanks to this digital library, the general public will have access to a wide range of information regarding the Romanian local communities in Hungary in one place (articles, monographs, local publications, books, databases, etc.).

Our project aims to achieve a strategy to promote the importance of preserving the Romanian language, Romanian traditions through and with the help of cultural products, publications and media.

We also aim to:

 • Creating a database containing the most important publications (in various formats) and articles on Romanians in Hungary, in order to simplify any kind of research or identification of information related to various topics.
 • Formation of a continuous and interactive information platform that gathers all the current, concrete and relevant data and information about Romanians in Hungary.
 • Creating a database that includes all institutions and organizations representative of Romanians in Hungary, thus offering the opportunity to discover, know and contact community leaders.
 • Promoting responsibility and performance in the field of culture and scientific research.
 • Promoting the values, principles and traditions of Romanians in Hungary.
 • Supporting and encouraging research and studies on Romanians in Hungary.

The project “Virtual Library of Romanians in Hungary” is realized and cared for by the Romanian Press and Book Publishing House “NOI” from Jula and by the Cultural Union of Romanians from Hungary